Klubvedtægter

1. NAVN OG FORMÅL

Foreningens navn er PEDAL - ATLETERNE FREDENSBORG. Det er foreningens formål at samle interesserede for motionscykling. Foreningens medlemmer er forpligtet til at rette sig efter PEDAL – ATLETERNE ´s vedtægter. Overtrædelse kan medføre eksklusion.

2. GENERALFORSAMLINGEN

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed og afgør ved simpelt flertal de forslag, der i henhold til dagsorden, forelægges den. Ændring af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst to tredjedele af de afgivne stemmer er for forslaget.

På Generalforsamlingen har alle PEDAL – ATLETERNE ´s medlemmer stemmeret fra det år, hvori de fylder 15 år, og forudsat de ikke er i kontingentrestance. Stemmeret har dog kun medlemmer, der har været medlem i 30 dage.

Generalforsamlingen, der er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal, holdes inden udgangen af marts måned og indkaldes med 14 dages varsel, ved direkte skrivelse til samtlige medlemmer.

Forslag, der ønskes behandlet på Generalforsamlingen, skal skriftligt indgives til formanden senest 8 dage før Generalforsamlingen.


3. DAGSORDEN

Generalforsamlingen har følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Fremlæggelse af kassererens reviderede regnskab
 4. Indkomne forslag
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Valg af formand og kasserer
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 8. Valg af revisor samt revisorsuppleant
 9. Eventuelt.

4. BESTYRELSEN

Foreningens aktiviteter ledes - og koordineres af bestyrelsen, som består af 7 medlemmer m/k. Foreningen tegnes af formanden + 1 bestyrelsesmedlem eller 3 bestyrelsesmedlemmer.

5. VALG

 • Formanden vælges for en 2-årig periode i lige år.
 • Kassereren vælges for en 2-årig periode i ulige år.
 • Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen.
 • Desuden vælges 2 suppleanter for et år ad gangen.
 • Valg af 1 revisor samt 1 revisorsuppleant, valgt for et år ad gangen.

6. EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Ekstraordinær Generalforsamling indkaldes, når bestyrelsen eller mindst 10% - dog mindst 8 af de stemmeberettigede medlemmer - skriftligt anmoder derom, med angivelse af forhandlingsemne.

7. KONTINGENT

Generalforsamlingen fastsætter kontingent efter indstilling fra bestyrelsen. Kontingentperioden for efterfølgende år, er fra 1. januar til 31. december med senest indbetaling den 15. januar.

Regnskabsperioden er fra den 1. januar til den 31. december.

8. UDMELDELSE

Udmeldelse kan ske skriftligt til formanden eller kassereren senest 8 dage før udgangen af en kontingentperiode. Medlemmer der er slettet på grund af kontingentrestance kan ikke melde sig ud af foreningen uden forinden at betale det skyldige beløb.

9. OPLØSNING

Hvis klubben bliver opløst, tilfalder klubbens midler Danmarks Cykel Union.

10. IKRAFTTRÆDELSE

Disse vedtægter træder i kraft fra 15. august 2021.

Ændret august 2021
Ændret februar 2017
Ændret november 2010
Ændret oktober 2002

Nyheder

Events