Vedtægter for Pedal-Atleterne Fredensborg

 §1 Foreningens navn

Pedal-Atleterne Fredensborg

§2 Foreningens hjemsted

Fredensborg

§3 Foreningens formål

Foreningens formål er at fremme interessen for motionscykling.

§4 Medlemskab

 1. Alle, der går ind for foreningens formål, kan blive medlem.
  Man er medlem af foreningen, når medlemskabet er registreret.

 2. Medlemskab af foreningen forudsætter betaling af kontingent.
  Beløbet fastsættes af generalforsamlingen.

 3. Udmeldelse af foreningen foretages af medlemmet på foreningens  hjemmeside/Klubmodul.
  Indbetalt kontingent refunderes ikke.
  Undladelse af kontingentbetaling ved årsskiftet medfører automatisk udmeldelse.

 4. Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, der arbejder imod foreningen.
  I sager om eksklusion har medlemmet krav på at blive hørt, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse.
  Medlemmet kan kræve afgørelsen forelagt på næstkommende generalforsamling.

§5 Generalforsamlingen

 1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

 2. Generalforsamlingen indkaldes via e-mail til alle medlemmer med  mindst 14 dages varsel.
  Indkaldelsen skal indeholde en foreløbig dagsorden.
  Generalforsamlingen afholdes inden udgangen af marts.

 3. Forslag til dagsordenen sendes til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamling, og medlemmerne skal have kendskab til den endelige dagsorden senest 6 dage før.

 4. Alle medlemmer, der er fyldt 15 år, har stemmeret.
  Forældre til børn under 15 år har en stemme pr. barn – dog har intet medlem mere end én stemme.

 5. Alle, der er fyldt 15 år, kan vælges til bestyrelsen – dog skal formand og kasserer være fyldt 18 år.

 6. Alle afgørelser vedtages med simpelt flertal – dog skal vedtægtsændringer besluttes med 2/3 flertal.
  Der afgives stemme ved personligt fremmøde.
  Alle afstemninger afgøres ved håndsoprækning.
  Dog skal der være skriftlig afstemning, hvis dirigenten bestemmer det, eller 3 medlemmer på generalforsamlingen ønsker det samt ved alle kampvalg.

 7. Generalforsamlingens dagsorden
  1. Valg af dirigent og referent
  2. Formandens beretning
  3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
  4. Fastsættelse af kontingent og forelæggelse af budget
  5. Indkomne forslag
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter:
  • Formand vælges i lige år for en 2-årig periode
  • Kasserer vælges i ulige år for en 2-årig periode
  • 2 bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år for en 2-årig periode
  • 3 bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige år for en 2-årig periode
  • Suppleanter vælges for 1 år ad gangen
  7. Revisor vælges for 1 år ad gangen
  8. Revisorsuppleant vælges for 1 år ad gangen
  9. Eventuelt

§6 Ekstraordinær generalforsamling

 1. Et flertal i bestyrelsen kan indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, og bestyrelsen skal indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, når mindst 20% af medlemmerne ønsker det.

 2. Indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling skal ske senest 14 dage efter modtagelsen af begæringen.
  Med indkaldelsen sendes den endelige dagsorden.
  Varsling som ved den ordinære generalforsamling.

§7 Bestyrelsen

 1. Bestyrelsen står for den daglige ledelse af foreningen mellem de årlige generalforsamlinger.

 2. Bestyrelsen består af 7 medlemmer og 2 suppleanter, der efter generalforsamlingen fordeler posterne mellem sig med minimum en formand, en næstformand og en kasserer.

 3. Hvis et bestyrelsesmedlem forlader bestyrelsen i valgperioden, indtræder suppleanten i stedet, og bestyrelsen fordeler posterne mellem sig på ny.

 4. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede.

 5. Bestyrelsen udarbejder en forretningsorden og en organisationsplan.
  Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsgrupper efter behov.

§8 Regnskab/økonomi

 1. Regnskabsåret er kalenderåret (regnskabsperioden er 1/1-31/12)

 2. Regnskabet føres af kassereren og skal indeholde oversigt over indtægter og udgifter samt en status.
  Bestyrelsen er ansvarlig for, at regnskabet udarbejdes.

 3. Regnskabet forelægges bestyrelsen løbende samt tilses og revideres af den af generalforsamlingen valgte revisor.

§9 Dispositionsret

 1. Det er formanden eller kassereren i forening med et andet bestyrelsesmedlem, der har ret til at indgå aftaler på foreningens vegne.
  Ved køb eller salg af fast ejendom skal hele bestyrelsen underskrive aftalen.
  Bestyrelsen kan give et udvalg eller en person fuldmagt til at foretage dispositioner på vegne af foreningen.

 2. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

§10 Vedtægtsændringer

Ændringer af vedtægterne kan vedtages på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling, når forslaget er indsendt til tiden, og mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for forslaget.

§11 Opløsning af foreningen

 1. Foreningen kan opløses på en ekstraordinær generalforsamling, hvor mindst halvdelen af foreningens medlemmer er til stede.
  Der kræves mindst 3/4 af de afgivne stemmer, for at forslaget kan vedtages.
  Hvis det nødvendige flertal på 3/4 for en opløsning opnås, men med under halvdelen af medlemmerne til stede indkaldes til endnu en ekstraordinær generalforsamling, hvor beslutning om foreningens opløsning kan vedtages med 3/4 af de afgivne stemmer uanset antallet af fremmødte.

 2. I tilfælde af opløsning gives foreningens formue til almennyttige formål, som besluttes på den opløsende generalforsamling.

 3. Vedtaget på generalforsamling den 24. marts 2022
Ændret marts 2022
Ændret august 2021
Ændret februar 2017
Ændret november 2010
Ændret oktober 2002

Nyheder

Events